04-09-2017 - 08:02

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020

  •  
  •  
  •  
 
 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mớigiai đoạn 2016 – 2020; Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 -2020 và Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Quy định chỉ tiêu các nội dung trongBộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số337/VPĐP-NVĐP ngày 25/8/2017, sau khi đã có ý kiến của các sở, ngành liên quan;ngày 31/8/2017,Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 – 2020.

Sổ tay đã tổng hợp hướng dẫn thực hiện 20 Tiêu chí xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 -2020 và 6 Tiêu chí xây dựng xãnông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

Ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ nhật - 03/09/2017 22:03
  •  
  •  
  •  
 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 - 2020

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mớigiai đoạn 2016 – 2020; Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 -2020 và Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016củaỦy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Quy định chỉ tiêu các nội dung trongBộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tại Văn bản số337/VPĐP-NVĐP ngày 25/8/2017, sau khi đã có ý kiến của các sở, ngành liên quan;ngày 31/8/2017,Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2542/QĐ-UBND Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017 – 2020.

Sổ tay đã tổng hợp hướng dẫn thực hiện 20 Tiêu chí xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 -2020 và 6 Tiêu chí xây dựng xãnông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

 

. . . . .