24-12-2018 - 00:00

Công văn rà soát, chỉnh sửa hương ước thôn năm 2019

Rà soát lại quy trình soạn thảo hương ước; lấy ý kiến dự thảo hương ước; thông qua hương ước; thủ tục đề nghị công nhận hương ước; nội dung của hương ước hiện hành có phù hợp với các nguyên tắc, các quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg.

. . . . .