04-09-2017 - 13:49

Đảng ủy xã Tùng Ảnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa VIII) về

Chiều ngày 1/9, Đảng ủy xã Tùng Ảnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về "chiến lược cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Tiến Dũng - HUV - BT Đảng ủy - CT UBND xã, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - PBT Đảng ủy - CT HĐND xã, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - PBT Đảng ủy.

Trong những năm qua, cấp ủy xã đã quan tâm chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, cơ bản đạt các mục tiêu của nghị quyết Trung ương đã đề ra.

 

Tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, quy định, quy trình về công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng phát triển. Đội ngũ cán bộ được điều động, phân công công tác đã phát huy năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để thực hiện tốt các nghị quyết, các kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cán bộ, Đảng ủy xã đã nhận định yêu cầu về đội ngũ cán bộ cần đủ về số lượng, về cơ cấu nhưng phải đảm bảo về năng lực, trình độ chuyên môn, năng thực lực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện công việc. Do đó, cần khắc phục những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu đối với từng lĩnh vực cần và đang thiếu; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu thực tiễn gắn với tinh giản biên chế và cải cách hành chính.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Đề án 25 về “đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” theo đúng mục tiêu, lộ trình đã đề ra. Đổi mới, mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ; tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu hợp lý có tính kế thừa 3 độ tuổi; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trong quy hoạch.

Ban Biên tập

. . . . .