02-03-2018 - 00:00

KẾ HOẠCH Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã năm 2018

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (sau đây gọi tắt là Luật XLVPHC), Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 15/02/2018 của UBND huyện về Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành...

. . . . .