28-02-2017 - 00:00

Kế hoạch Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày 20/6/2012; Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dụng và thực hiện hương ước, quy ước; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày...

. . . . .