10-01-2018 - 00:00

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2018

Căn cứ Chương trình triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2018. UBND xã Tùng Ảnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn xã như sau:

. . . . .