05-09-2018

Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2016

Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, các đảng viên và cán bộ căn cứ Nghị quyết tổ chức triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.